Polityka prywatności

Polityka prywatności DW-AUTO Dariusz Wysocki z siedzibą w Olsztynie

1. Polityka Prywatności zamieszczona na stronie internetowej DW-AUTO Dariusz Wysocki stanowi zbiór zasad przetwarzania danych osobowych i zasad ochrony prywatności stosowanych wobec osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej

2. Podstawa zbierania i przetwarzania danych osobowych jest oparta na Rozporządzeniu Nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE2 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO oraz na ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018r. poz.1000), zwanej dalej Ustawą

3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez DW-AUTO Dariusz Wysocki jako Administratora, jedynie w związku ze świadczonymi usługami – Konserwacją i naprawą pojazdów samochodowych

4. DW-AUTO Dariusz Wysocki dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

5. Osoba korzystająca z usług świadczonych przez DW-AUTO Dariusz Wysocki dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie w związku ze świadczonymi usługami.

6. Brak udostępnienia danych osobowych przez osobę w związku ze świadczonymi usługami jest podstawą do odstąpienia od wykonywania tych usług przez DW-AUTO Dariusz Wysocki.

7. Przetwarzanie uzyskanych danych osobowych przez DW-AUTO Dariusz Wysocki jest ograniczone wyłącznie do ich przechowywania.

8. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie pracownicy DW-AUTO Dariusz Wysocki wykonujący usługi.

9. W niezbędnym zakresie dane osobowe w związku z realizacją usług mogą być przekazane zleceniobiorcom świadczącym na rzecz DW-AUTO Dariusz Wysocki w szczególności usługi prawnicze oraz informatyczne, z którymi DW-AUTO Dariusz Wysocki współpracuje.

10. Dane osobowe uzyskane przez DW-AUTO Dariusz Wysocki w związku ze świadczonymi usługami są przechowywane przez okres 10 lat.

11. Uzyskane dane osobowe w ramach świadczonych usług nie są przekazywane innym podmiotom oraz państwom a także nie są profilowane w sieci.

12. DW-AUTO Dariusz Wysocki jako administrator, danych nie przekazuje uzyskanych danych oraz nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego.

13. DW-AUTO Dariusz Wysocki, jako mikroprzedsiębiorca nie powołuje inspektora ochrony danych osobowych.

14. DW-AUTO Dariusz Wysocki prowadzi rejestr wszelkich skarg na przetwarzanie danych osobowych.

15. Zgłoszone naruszenia podlegają bezwzględnemu zaewidencjonowaniu w rejestrze skarg

16. Zgłaszanie skarg można dokonywać osobiście w siedzibie DW-AUTO Dariusz Wysocki w Olsztynie lub listownie na adres: ul. Słonecznikowa 7a, 10-820 Olsztyn albo elektronicznie na adres: dwauto@poczta.fm

17. W przypadku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, DW-AUTO Dariusz Wysocki jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki zawiadomić osobę, której dane dotyczą o takim naruszeniu.

18. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od DW-AUTO Dariusz Wysocki, jako administratora jej danymi osobowymi do:

  • dostępu do swoich danych
  • zmiany swoich danych
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
  • przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora
  • niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, DW-AUTO Dariusz Wysocki ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe ( tzw. prawo do zapomnienia).
  • złożyć skargę do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (zwanym dalej UODO)
  • złożyć skargę się bezpośrednio do sądu, z pominięciem Prezesa UODO.

19. DW-AUTO Dariusz Wysocki , nie informuje UODO o ewentualnych naruszeniach.

20. W sprawach nieunormowanych w niniejszej polityce prywatności zastosowanie mają przepisy powołanego na wstępie RODO oraz wskazanej na wstępie Ustawy. 21. Niniejsza polityka prywatności DW-AUTO Dariusz Wysocki obowiązuję od dnia 25 maja 2018r.